Alejandro Guillén Pelegay

Enginyer de camins, canals i ports
GERENT

Jordi Cusidó Vallverdú

Enginyer de camins, canals i ports
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ

José A. Rodriguez Vázquez

Arquitecte Tècnic
DIRECTOR COMERCIAL

Manuel Carqués Serrato

Enginyer civil i MBA
DIRECTOR TECNIC